*

SAKRAMENT Bierzmowania

1. Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).


2. BIERZMOWANIE JEST TO SAKRAMENT,  W KTÓRYM DUCH ŚWIĘTY UMACNIA CHRZEŚCIJANINA, ABY SWOJĄ WIARĘ MĘŻNIE WYZNAWAŁ, WEDŁUG NIEJ ŻYŁ I BRONIŁ JEJ.


3. Sakrament  BIERZMOWANIA przyjmujemy w wieku większej już świadomości i samodzielności w dziedzinie wiary świętej (zasadniczo pod koniec 3 klasy gimnazjalnej), dlatego niektórzy przydają BIERZMOWANIU dookreślenie „sakrament dojrzałości chrześcijańskiej”.


Kandydaci do BIERZMOWANIA sami dają wyraz zewnętrzny  wewnętrznego pragnienia przyjęcia tego sakramentu przez żywe praktykowanie swojej wiary katolickiej i dlatego na początku całego toku przygotowania składają oświadczenie.


4. Szczegółowo przygotowanie do Bierzmowania opisuje - Instrukcja biskupa opolskiego o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania:

5. OSOBY STARSZE, które zamierzają do BIERZMOWANIA przystąpić, powinny zgłosić się w naszej kancelarii parafialnej:
• przedstawić świadectwo swojego Chrztu św,
• przedstawić zaświadczenie swojego Proboszcza i Katechety:
    - o spełnianiu praktyk religijnych,
    - o uczęszczaniu na etapie szkolnym na lekcje religii;
• wykazać się konieczną katechizmową wiedzą religijną,
• uczestniczyć przed BIERZMOWANIEM w cyklu spotkań przygotowawczych - wg zaleceń Księdza Biskupa, we wskazanym miejscu Diecezji.

6. Szczegółowo opisuje to: Instrukcja o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych